10:06, 10/09/2021

Cuộc thi "Khoảnh khắc CJ" - Trại Đại Từ 02 SF

Khoảnh khoắc CJ của Livestock Miền Bắc tổ chức trong giai đoạn thực hiện "3 tại chỗ". Tạo điều kiện cho toàn thể công nhân viên tại các trang trại có cơ hội giao lưu và thể hiện tài năng