Dành cho cá điêu hồng, rô phi

Sản phẩm sử dụng nguyên liệu và bột cá chất lượng cao.
Tính dẫn dụ tốt, FCR thấp.
Công nghệ sản xuất hiện đại với hệ thống siêu nghiền tinh và máy nghiền trục kép.
Cá lớn nhanh, dày thịt, hình dạng cân đối sáng đẹp.

There are no reviews yet.

Be the first to review “MASTER F8003”