Dành cho gà con going đẻ trứng từ 6 – 18 tuần tuổi

Cân đối thể trạng và trọng lượng gà hậu bị

There are no reviews yet.

Be the first to review “CJ 321”